Servicii

Oferim

S.C. Sting Muntiprotect S.R.L. în baza unui contract de prestări servicii întocmește documentele necesare aplicării măsurilor de apărare împotriva incendiilor, instruiește personalul operatorului economic/instituției, organizează structurile cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor, astfel:

 • Acte de autoritate;
 • Planuri de analiză și acoperire a riscurilor;
 • Fișe de obiectiv;
 • Rapoarte;
 • Scenarii de securitate la incendiu, identificarea şi analiza riscurilor de incendiu;
 • Avizele/autorizațiile de securitate la incendiu;
 • Documente pentru constituirea, organizarea și desfășurarea activității serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, conform criteriilor de performanta;
 • Planurile de protecție împotriva incendiilor (planuri de evacuare, plan de intervenție la incendiu etc);
 • Execută instruirea personalului pe locurile de muncă și organizează și coordonează exerciții de evacuare în cazul apariției unei situații de urgentă;
 • Proiectarea, instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare și alertare în caz de incendiu;
 • Proiectarea, instalarea și întreținerea sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor;
 • Evaluarea riscurilor de incendiu la operatori economici și instituții.
 • Protecție Civilă – Întocmirea Planului de evacuare în situații de urgență, Plan de analiză și acoperirea riscurilor, Planuri de Urgență internă și externă.

Legislație

Baze legale

În conformitate cu prevederile legislației românești din domeniul Situațiilor de Urgenta persoanele juridice au obligația de a organiza apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa.

– Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
→Apărarea împotriva incendiilor reprezintă ansamblul integrat de activități specifice, măsuri și sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar și de informare publică, planificate, organizate şi realizate potrivit prezentei legi, în scopul prevenirii și reducerii riscurilor de producere a incendiilor și asigurării intervenției operative pentru limitarea și stingerea incendiilor, în vederea evacuării, salvării și protecției persoanelor periclitate, protejării bunurilor și mediului împotriva efectelor situațiilor de urgență determinate de incendii.
→ Apărarea împotriva incendiilor constituie o activitate de interes public, național, cu caracter permanent, la care sunt obligate să participe, în condițiile prezentei legi, autoritățile administrației publice centrale şi locale, precum şi toate persoanele fizice şi juridice aflate pe teritoriul României.
→ Persoanele fizice și juridice răspund, potrivit legii, de stabilirea și aplicarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor, precum și de consecințele producerii incendiilor.
→ Persoanele fizice și juridice sunt obligate să respecte reglementările tehnice și dispozitiile de apărare împotriva incendiilor și să nu primejduiască, prin deciziile lor, viața, bunurile și mediu.
→ La încheierea oricăror acte de transmitere temporară a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile, precum și a contractelor de antrepriză, părțile sunt obligate să prevadă expres în actele respective răspunderile ce le revin în ceea ce privește apărarea împotriva incendiilor.

Obligațiile administratorului, conducătorului instituției:
Administratorul sau conducătorul instituției, după caz, are următoarele obligații principale:
a) să stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile și modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări și să le aducă la cunoștință salariaților, utilizatorilor și oricăror persoane interesate;
b) să asigure identificarea, evaluarea și implementarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor conform criteriilor stabilite;
c) să solicite și să obțină avizele și autorizațiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, și să asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;
d) să permită, în condițiile legii, executarea controalelor și a inspecțiilor de prevenire împotriva incendiilor, să prezinte documentele și informațiile solicitate și să nu îngreuneze sau să obstrucționeze în niciun fel efectuarea acestora;
e) să permită alimentarea cu apă a autospecialelor de intervenție în situații de urgență;
f) să întocmească, să actualizeze permanent și să transmită inspectoratului lista cu substanțele periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate în activitatea sa sub orice formă, cu mențiuni privind: proprietățile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe care le prezintă pentru sănătate și mediu, mijloacele de protecție recomandate, metodele de intervenție și prim ajutor, substanțele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
g) să elaboreze instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor și să stabilească atribuțiile ce revin salariaților la locurile de muncă;
h) să verifice dacă salariații cunosc și respectă instrucțiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor și să verifice respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;
i) să asigure constituirea, cu avizul inspectoratului, a serviciului de urgență privat, precum și funcționarea acestuia conform reglementărilor în vigoare ori să încheie contract cu un alt serviciu de urgență voluntar sau privat, capabil să intervină operativ și eficace pentru stingerea incendiilor;
i1) să solicite și să obțină avizele de înființare și pentru sectoarele de competență ale serviciului privat pentru situații de urgență și să asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;
j) să asigure întocmirea și actualizarea planurilor de intervenție și condițiile pentru aplicarea acestora în orice moment;
k) să permită, la solicitare, accesul forțelor inspectoratului în unitatea sa în scop de recunoaștere, instruire sau de antrenament și să participe la exercițiile și aplicațiile tactice de intervenție organizate de acesta;
l) să asigure utilizarea, verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;
m) să asigure pregătirea și antrenarea serviciului de urgență privat pentru intervenție;
n) să asigure și să pună în mod gratuit la dispoziție forțelor chemate în ajutor mijloacele tehnice pentru apărare împotriva incendiilor și echipamentele de protecție specifice riscurilor care decurg din existența și funcționarea unității sale, precum și antidotul și medicamentele pentru acordarea primului ajutor;
o) să stabilească și să transmită către transportatorii, distribuitorii și utilizatorii produselor sale regulile și măsurile de apărare împotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu riscurile la utilizarea, manipularea, transportul și depozitarea produselor respective;
p) să informeze de îndată, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea și stingerea cu forțe și mijloace proprii a oricărui incendiu, iar în termen de 3 zile lucrătoare să completeze și să trimită acestuia raportul de intervenție;
q) să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate conform legii;
r) să îndeplinească orice alte atribuții prevăzute de lege privind apărarea împotriva incendiilor.

PENTRU REALIZAREA ACESTOR OBLIGAȚII ADMINISTRATORUL DISPUNE – ORGANIZAREA APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR 
Aceasta presupune:
(1) stabilirea structurilor cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor;
(2) elaborarea, aprobarea și difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispoziții, hotărâri şi altele asemenea, prin care se stabilesc răspunderi pe linia apărării împotriva incendiilor;
(3) elaborarea, aprobarea și difuzarea documentelor şi evidențelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor;
(4) organizarea apărării împotriva incendiilor la locurile de muncă;
(5) planificarea și executarea de controale proprii periodice, în scopul depistării, cunoașterii şi înlăturării oricăror stări de pericol care pot favoriza inițierea sau dezvoltarea incendiilor;
(6) analiza periodică a capacității de apărare împotriva incendiilor;
(7) elaborarea de programe de optimizare a activității de apărare împotriva incendiilor;
(8) îndeplinirea criteriilor și a cerințelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevăzute de actele normative în vigoare;
(9) realizarea unui sistem operativ de observare şi anunțare a incendiului, precum şi de alertare în cazul producerii unui astfel de eveniment;
(10) asigurarea funcţionării la parametrii proiectaţi a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor;(11) planificarea intervenţiei salariaţilor, a populaţiei şi a forţelor specializate, în caz de incendiu;
(12) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor şi stabilirea împrejurărilor şi a factorilor determinanţi, precum şi a unor măsuri conforme cu realitatea;
(13) reglementarea raporturilor privind apărarea împotriva incendiilor în relaţiile generate de contracte/convenţii;
(14) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fişele de instruire.

ACTELE DE AUTORITATE PRIVIND APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCENDIILOR EMISE DE ADMINISTRATORUL OPERATORULUI ECONOMIC/CONDUCĂTORUL INSTITUŢIEI SUNT:
a) dispoziţie privind stabilirea modului de organizare şi a responsabilităţilor privind apărarea împotriva incendiilor;
b) instrucţiuni de apărare împotriva incendiilor şi atribuţii ale salariaţilor la locurile de muncă;
c) dispoziţie privind reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului;
d) dispoziţie privind organizarea instruirii personalului;
e) dispoziţie de constituire a serviciului privat pentru situaţii de urgenţă ori contract/convenţie cu un alt serviciu privat pentru situaţii de urgenţă;
f) dispoziţie de sistare a lucrărilor de construcţii/oprire a funcţionării ori utilizării construcţiilor/amenajărilor, în cazul anulării avizului/autorizaţiei de securitate la incendiu;
g) reguli şi măsuri de apărare împotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul şi depozitarea substanţelor periculoase specifice produselor sale;
h) convenţii/contracte cuprinzând răspunderile ce revin părţilor pe linia apărării împotriva incendiilor în cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinţă asupra bunurilor imobile/antrepriză;
i) dispoziţia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, conform legii;
j) măsuri speciale de apărare împotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase.

DOCUMENTELE ŞI EVIDENŢELE SPECIFICE APĂRĂRII ÎMPOTRIVA INCENDIILOR ALE OPERATORILOR ECONOMICI/INSTITUŢIILOR TREBUIE SĂ CUPRINDĂ CEL PUŢIN:
a) planul de analiză şi acoperire a riscurilor al unităţii administrativ-teritoriale, în partea ce revine operatorului economic/instituţiei;
b) fişa obiectivului, conform modelului prezentat în anexa nr. 5 la Regulamentul de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, un exemplar din fişa obiectivului se trimite la inspectoratul judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă;
c) raportul anual de evaluare a nivelului de apărare împotriva incendiilor;
d) documentaţia tehnică specifică, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea şi analiza riscurilor de incendiu etc.;
e) avizele/autorizaţiile de securitate la incendiu, însoţite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
f) certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de apărare împotriva incendiilor şi echipamentele specifice de protecţie utilizate;
g) registrele instalaţiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii după atestatele firmelor care au efectuat/efectuează proiectarea, montarea, verificarea, întreţinerea, repararea acestora sau care efectuează servicii în domeniu;
h) registrul pentru evidenţa permiselor de lucru cu focul;
i) date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situaţii de urgenţă, conform criteriilor de performanţă;
j) lista operatorilor economici/instituţiilor cu care a încheiat contracte de închiriere/convenţii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora şi a numărului şi termenului de valabilitate ale contractului;
k) planurile de protecţie împotriva incendiilor;
l) evidenţa exerciţiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor construcţiei;
m) evidenţa exerciţiilor de intervenţie efectuate, având anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;
n) rapoartele de intervenţie ale serviciului privat pentru situaţii de urgenţă;
o) fişele de instruire, conform reglementărilor specifice;
p) lista cu substanţele periculoase, clasificate potrivit legii;
q) grafice de întreţinere şi verificare, conform instrucţiunilor producătorului/furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalaţii şi sisteme care pot genera incendii sau care se utilizează în caz de incendiu;
r) rapoartele întocmite în urma controalelor preventive proprii sau ale autorităţii de stat competente;
s) programe/planuri cuprinzând măsuri şi acţiuni proprii sau rezultate în urma constatărilor autorităţilor de control pentru respectarea reglementărilor în domeniu.

Legislație generală
Legislație completă → către director general

Acreditari

QR rama

Contactează-ne

Aici puteti sa ne contactati prin e-mail automat catre contact@sting-protect.ro sau puteti trimite o cerere oferta pe adresa de e-mail ioan.muntianu@yahoo.com sau teodor.muntiianu@yahoo.com

Persoană de contact: col (r) Muntianu Ioan

Nr. de orgine în registrul comerțului: J17/1135/15.10.2014

Cod Unic de Înregistrare: 33694081

Adresă

Str. Rozelor, nr. 23
Loc. Șendreni, jud. Galați
Cod poștal 807290